Get Adobe Flash player

สัญลักษณ์เทศบาล

sk2

hotlinebos

จุดบั้งไฟสิบล้านอำเภอพนมไพร

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 

เข้าสู่ระบบรวมลิงค์ต่างๆ

 

ชำระภาษี

pasee

mahatthaiwww m-culture go th
www m-society go th
www moc go th
www mod go th
www mof go th
www mol go th

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 473964

rutd

QR-Code

สถิติ

bb

header topic
somdes New
image roykatong56
pasee56
56 1Bar Purchad pnp

Bar information pnp

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร

08 มกราคม 2014, 09.07 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร
ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   

งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2013, 16.11 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย
                       ขอเชิญท่านพ่อ  แม่พี่น้อง ร่วมในงานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร

16 พฤศจิกายน 2013, 17.08 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร
เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 6 ชุมชน และหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณ สระขี้ลิง

แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี

06 พฤศจิกายน 2013, 10.14 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี
ด้วยอำเภอพนมไพรได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำชีอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า ปัจจุบันมวลน้ำชีที่ไหลมาจาก

การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 16.00 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59  ปี  และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2557 

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 15.41 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG ราคาเดิม

09 ตุลาคม 2013, 14.53 sata555 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG  ราคาเดิม
กระทรวงพลังงานแจ้งขยายเวลารับลงทะเบียนซื้อก๊าซ  LPG  ราคาเดิม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ภาคครัวเรือน  ซึ่งมี  2  กลุ่ม 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

04 ตุลาคม 2013, 15.48 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ตามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมไพร
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่งานบุคลากร และการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.วางแผนการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3.จัดทำและพัฒนาหลักศูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกรบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตรกรรมและเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
4.จัด ทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่ง เสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
7.เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ ท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา ที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3.มีใบประกอบวิชาชีพครู

การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

adminlocal bar

information2

information

แนะนำผู้บริหาร

bosnok

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

raw1

 

daylynew
kom
ks
manage
mati
siam
thairat


สำรวจความคิดเห็น

ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

dbd

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

banner clip

banner it

banner mis

 

Ankara Escort istanbul escort antep escort Ankara Escort mersin escort Antalya Escort Ankara Rus Escort escort bayan Ankara escort bayan ankara escort izmit escort bodrum escort Ankara bayan masöz kuşadası escort Eskişehir Escort Ankara escort bayan