Get Adobe Flash player

สัญลักษณ์เทศบาล

sk2

hotlinebos

จุดบั้งไฟสิบล้านอำเภอพนมไพร

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 

เข้าสู่ระบบรวมลิงค์ต่างๆ

 

ชำระภาษี

pasee

mahatthaiwww m-culture go th
www m-society go th
www moc go th
www mod go th
www mof go th
www mol go th

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 469008

rutd

QR-Code

สถิติ

bb

header topic
somdes New
image roykatong56
pasee56
56 1Bar Purchad pnp

Bar information pnp

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร

08 มกราคม 2014, 09.07 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร
ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   

งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2013, 16.11 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย
                       ขอเชิญท่านพ่อ  แม่พี่น้อง ร่วมในงานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร

16 พฤศจิกายน 2013, 17.08 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร
เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 6 ชุมชน และหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณ สระขี้ลิง

แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี

06 พฤศจิกายน 2013, 10.14 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี
ด้วยอำเภอพนมไพรได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำชีอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า ปัจจุบันมวลน้ำชีที่ไหลมาจาก

การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 16.00 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59  ปี  และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2557 

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 15.41 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG ราคาเดิม

09 ตุลาคม 2013, 14.53 sata555 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG  ราคาเดิม
กระทรวงพลังงานแจ้งขยายเวลารับลงทะเบียนซื้อก๊าซ  LPG  ราคาเดิม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ภาคครัวเรือน  ซึ่งมี  2  กลุ่ม 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

04 ตุลาคม 2013, 15.48 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ตามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมไพร
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

ปัจจุบันแก้ไขบัญชีจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามประกาศคณะกรรมการหลางพนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลิกโหลด

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

..................................................

เพื่อ ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา ได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๗(๔) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีมติกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๓ และผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิรวมกับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุมฺสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดให้พนักงานเทศบาล หรือพนักงานเมืองพัทยา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔   เมษายน   ๒๕๕๔

                                                                                    บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

                                                                                (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)

                                                                  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                                                      ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับ

จำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ที่

คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงอัตราเงินเดือน

จำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔- ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิบัตร

๑๓,๖๙๐ - ๑๔,๒๘๐

๑๔,๕๖๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๔๑๐ – ๑๖,๐๗๐

๑๖,๑๑๐ – ๑๖,๘๔๐

๑๗,๐๓๐ – ๑๗,๗๐๐

๑๗,๙๑๐ – ๑๘,๔๘๐

๑๘,๖๔๐ – ๑๙,๐๘๐

๑๙,๓๕๐ – ๑๙,๙๙๐

๒๐,๑๓๐ – ๒๐,๘๓๐

๒๐,๙๙๐ – ๒๑,๖๑๐

๒๑,๘๒๐ – ๒๒,๒๒๐

๓,๐๙๐

๒,๙๐๐

๒,๗๐๐

๒,๔๐๐

๒,๑๐๐

๑,๘๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

๙๐๐

๖๐๐

๓๐๐

วุฒิบัตร แสงดความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีกำหนด เวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

๑๓,๖๙๐ - ๑๔,๒๘๐

๑๔,๕๖๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๔๑๐ – ๑๖,๐๗๐

๑๖,๑๑๐ – ๑๖,๘๔๐

๑๗,๐๓๐ – ๑๗,๗๐๐

๑๗,๙๑๐ – ๑๘,๔๘๐

๑๘,๖๔๐ – ๑๙,๐๘๐

๑๙,๓๕๐ – ๑๙,๙๙๐

๒๐,๑๓๐ – ๒๐,๘๓๐

๒๐,๙๙๐ – ๒๑,๖๑๐

๒๑,๘๒๐ – ๒๒,๒๒๐

๓,๐๙๐

๒,๙๐๐

๒,๗๐๐

๒,๔๐๐

๒,๑๐๐

๑,๘๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

๙๐๐

๖๐๐

๓๐๐

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิบัตร

๑๓,๑๑๐ – ๑๓,๖๙๐

๑๓,๖๙๐ - ๑๔,๖๙๐

๑๔,๘๖๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๔๑๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๗๖๐ – ๑๖,๒๘๐

๑๖,๓๘๐ – ๑๖,๔๘๐

๑๖,๗๑๐ – ๑๖,๘๔๐

๑๗,๐๓๐ – ๑๗,๒๐๐

๑๗,๓๖๐ – ๑๗,๕๙๐

๑๗,๗๐๐ – ๑๗,๙๑๐

๑๘,๐๔๐ – ๑๘,๖๔๐

๑๘,๗๒๐ – ๑๙,๓๙๐

๑๙,๔๒๐ – ๑๙,๗๙๐

๑๙,๘๐๐ – ๒๐,๑๘๐

๒๐,๒๒๐ – ๒๐,๕๙๐

๒๐,๖๗๐ – ๒๐,๙๙๐

๒๑,๐๘๐ – ๒๑,๔๑๐

๓,๐๙๐

๒,๙๐๐

๒,๗๐๐

๒,๕๐๐

๒,๔๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๒,๐๐๐

๑,๘๐๐

๑,๗๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๓๐๐

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีกำหนด เวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

๑๓,๑๑๐ – ๑๓,๖๙๐

๑๓,๖๙๐ - ๑๔,๖๙๐

๑๔,๘๖๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๔๑๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๗๖๐ – ๑๖,๒๘๐

๑๖,๓๘๐ – ๑๖,๔๘๐

๑๖,๗๑๐ – ๑๖,๘๔๐

๑๗,๐๓๐ – ๑๗,๒๐๐

๑๗,๓๖๐ – ๑๗,๕๙๐

๑๗,๗๐๐ – ๑๗,๙๑๐

๑๘,๐๔๐ – ๑๘,๖๔๐

๑๘,๗๒๐ – ๑๙,๓๙๐

๑๙,๔๒๐ – ๑๙,๗๙๐

๑๙,๘๐๐ – ๒๐,๑๘๐

๒๐,๒๒๐ – ๒๐,๕๙๐

๒๐,๖๗๐ – ๒๐,๙๙๐

๒๑,๐๘๐ – ๒๑,๔๑๐

๓,๐๙๐

๒,๙๐๐

๒,๗๐๐

๒,๕๐๐

๒,๔๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๒,๐๐๐

๑,๘๐๐

๑,๗๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๓๐๐

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

๑๓,๑๑๐ – ๑๓,๖๙๐

๑๓,๙๖๐ – ๑๔,๖๙๐

๑๔,๘๖๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๔๑๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๗๖๐ – ๑๖,๒๘๐

๑๖,๓๘๐ – ๑๖,๔๘๐

๑๖,๗๑๐ – ๑๖,๘๔๐

๑๗,๐๓๐ – ๑๗,๒๐๐

๑๗,๓๖๐ – ๑๗,๕๙๐

๑๗,๗๐๐ – ๑๗,๙๑๐

๑๘,๐๔๐ – ๑๘,๖๔๐

๑๘,๗๒๐ – ๑๙,๓๙๐

๑๙,๔๒๐ – ๑๙,๗๙๐

๑๙,๘๐๐ – ๒๐,๑๘๐

๒๐,๒๒๐ – ๒๐,๕๙๐

๒๐,๖๗๐ – ๒๐,๙๙๐

๒๑,๐๘๐ – ๒๑,๔๑๐

๓,๐๙๐

๒,๙๐๐

๒,๗๐๐

๒,๕๐๐

๒,๔๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๒,๐๐๐

๑,๘๐๐

๑,๗๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๓๐๐

ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า

๙๗,๐๐๐ – ๑๐,๑๙๐

๑๐,๔๒๐ – ๑๐,๗๗๐

๑๐,๙๐๐ – ๑๑,๓๙๐

๑๑,๖๓๐ – ๑๑,๙๓๐

๑๒,๑๒๐ – ๑๒,๖๐๐

๑๒,๘๒๐ – ๑๓,๒๔๐

๑๓,๓๖๐ – ๑๓,๖๒๐

๑๓,๖๙๐ – ๑๓,๘๗๐

๑๓,๙๘๐ – ๑๔,๑๔๐

๑๔,๒๘๐ – ๑๔,๓๓๐

๑๔,๔๑๐ – ๑๔,๖๙๐

๑๔,๗๐๐ – ๑๔๘๖๐

๑๔,๙๗๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๒๖๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๕๖๐ – ๑๕,๘๔๐

๑๕,๘๕๐ – ๑๖,๒๘๐

๒,๓๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๑,๙๐๐

๑,๘๐๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๓๐๐

๑,๑๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๗๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๒๐๐

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

๙๗,๐๐๐ – ๑๐,๑๙๐

๑๐,๔๒๐ – ๑๐,๗๗๐

๑๐,๙๐๐ – ๑๑,๓๙๐

๑๑,๖๓๐ – ๑๑,๙๓๐

๑๒,๑๒๐ – ๑๒,๖๐๐

๑๒,๘๒๐ – ๑๓,๒๔๐

๑๓,๓๖๐ – ๑๓,๖๒๐

๑๓,๖๙๐ – ๑๓,๘๗๐

๑๓,๙๘๐ – ๑๔,๑๔๐

๑๔,๒๘๐ – ๑๔,๓๓๐

๑๔,๔๑๐ – ๑๔,๖๙๐

๑๔,๗๐๐ – ๑๔๘๖๐

๑๔,๙๗๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๒๖๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๕๖๐ – ๑๕,๘๔๐

๑๕,๘๕๐ – ๑๖,๒๘๐

๒,๓๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๑,๙๐๐

๑,๘๐๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๓๐๐

๑,๑๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๗๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๒๐๐

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร ๖ ปี)

๙๗,๐๐๐ – ๑๐,๑๙๐

๑๐,๔๒๐ – ๑๐,๗๗๐

๑๐,๙๐๐ – ๑๑,๓๙๐

๑๑,๖๓๐ – ๑๑,๙๓๐

๑๒,๑๒๐ – ๑๒,๖๐๐

๑๒,๘๒๐ – ๑๓,๒๔๐

๑๓,๓๖๐ – ๑๓,๖๒๐

๑๓,๖๙๐ – ๑๓,๘๗๐

๑๓,๙๘๐ – ๑๔,๑๔๐

๑๔,๒๘๐ – ๑๔,๓๓๐

๑๔,๔๑๐ – ๑๔,๖๙๐

๑๔,๗๐๐ – ๑๔๘๖๐

๑๔,๙๗๐ – ๑๕,๑๖๐

๑๕,๒๖๐ – ๑๕,๔๖๐

๑๕,๕๖๐ – ๑๕,๘๔๐

๑๕,๘๕๐ – ๑๖,๒๘๐

๒,๓๐๐

๒,๒๐๐

๒,๑๐๐

๑,๙๐๐

๑,๘๐๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๓๐๐

๑,๑๐๐

๑,๐๐๐

๙๐๐

๘๐๐

๗๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๒๐๐

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทั่วไปในข้อ ๑๑

๘,๗๐๐ – ๙,๔๘๐

๙,๖๖๐ – ๑๐,๔๗๐

๑๐,๖๔๐ – ๑๑,๓๙๐

๑๑,๕๑๐ – ๑๒,๒๒๐

๑๒,๓๕๐ – ๑๓,๑๖๐

๑๓,๒๔๐ – ๑๓,๙๖๐

๑๓,๙๘๐ – ๑๔,๑๐๐

๑๔,๒๘๐ – ๑๔,๓๔๐

๗๖๐

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๑๐

ปริญญา ตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในหลักสูตร ๕ ปี

๘,๗๐๐ – ๙,๔๘๐

๙,๖๖๐ – ๑๐,๔๗๐

๑๐,๖๔๐ – ๑๑,๓๙๐

๑๑,๕๑๐ – ๑๒,๒๒๐

๑๒,๓๕๐ – ๑๓,๑๖๐

๑๓,๒๔๐ – ๑๓,๙๖๐

๑๓,๙๘๐ – ๑๔,๑๐๐

๑๔,๒๘๐ – ๑๔,๓๔๐

๗๖๐

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๑๑

ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิในข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ หรือเทียบเท่า

 

๗,๙๔๐ – ๘,๗๐๐

๘,๗๗๐ – ๙,๔๘๐

๙,๖๖๐ – ๑๐,๒๔๐

๑๐,๔๒๐ – ๑๑,๙๗๐

๑๑,๑๔๐ -๑๑,๘๗๐

๑๑,๙๓๐ – ๑๒,๖๗๐

๑๒,๘๒๐ – ๑๓,๒๔๐

๗๖๐

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๒

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะ เวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๗,๑๐๐ – ๘,๕๔๐

๘,๗๐๐ – ๑๐,๑๙๐

๑๐,๒๔๐ – ๑๑,๕๑๐

๒๐๐

๑๕๐

ที่มา : คนเทศบาล http://tessaban2.blogspot.com/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

adminlocal bar

information2

information

แนะนำผู้บริหาร

bosnok

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

raw1

 

daylynew
kom
ks
manage
mati
siam
thairat


สำรวจความคิดเห็น

ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

dbd

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

banner clip

banner it

banner mis

 

Ankara Escort istanbul escort antep escort Ankara Escort mersin escort Antalya Escort Ankara Rus Escort escort bayan Ankara escort bayan ankara escort izmit escort bodrum escort Ankara bayan masöz kuşadası escort Eskişehir Escort Ankara escort bayan